Urządzenie foto doba weekend kaucja
Myjka K 5.610 z T-racer T 400
60 zł 100,00 zł 500,00 zł
Myjka K 5.610
50 zł 80,00 zł 500,00 zł
Przystawka do czyszczenia elewacji, kostki T-racer T 400
30 zł 50,00 zł 200,00 zł
Zestaw do udrażniania rur 30 zł 40,00 zł 200,00 zł
Odkurzacz piorący Puzzi 10/1
60 zł 100,00 zł 1000,00 zł
Odkurzacz 65/2 Tact²
60 zł 100,00 zł 1000,00 zł
Odkurzacz NT 35/1 Tact
40 zł 60,00 zł 600,00 zł
Odkurzacz WD 3.200
30 zł 50,00 zł 150,00 zł
Parownica 1.020
40 zł 60,00 zł 300,00 zł

Regulamin wynajmu

Urządzenia wypożyczane są na osobę fizyczną. Dla firm po zwrocie urządzenia jest możliwość uzyskania faktury VAT. Wypożyczając urządzenie należy wpłacić kaucję zwrotną gotówką w wysokości uzależnionej od rodzaju urządzenia. Osoba wypożyczająca powinna mieć ze sobą dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem. Materiały eksploatacyjne (środki chemiczne, worki, paliwo itp.) nie wchodzą w cenę wypożyczenia! Pełne warunki zawarte są w umowie spisywanej w trakcie wypożyczania urządzeń. Zwrotna kaucja w wysokości podanej w cenniku pobierana jest w momencie wypożyczania i zwracana po odebraniu sprawnego urządzenia. Opłatę pobiera się w momencie wypożyczania. W wypadku nie zwrócenia sprzętu do dwóch godzin po terminie naliczona będzie opłata jak za dobę wypożyczenia. SPRZĘT będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością firmy P.W. Amal. KLIENTEM wypożyczalni może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni. Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych. Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt oraz dokłada wszelkich starań, by poinformować go o zasadach użytkowania sprzętu, środkach chemicznych mogących być zastosowanymi w tym urządzeniu. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże dokumenty jak w warunkach wypożyczenia. Przedstawione przez Klienta dokumenty są skanowane. Sprzęt zostanie wydany Klientowi, który wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię. Wysokość kaucji jest określana przez Wypożyczalnię i stanowi pewną wartość wypożyczanego sprzętu. Wypożyczalnia może według własnego uznania zadecydować, jaką wybrać formę zabezpieczenia, może też zaproponować inną. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Klientem (dostarczenie). Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w stanie niepogorszonym ( za wyjątkiem normalnego użytkowania) i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia. Zwrot sprzętu następuje w wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Klientem (odbiór). Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest doba. Przedłużenie wynajmu o jedną godzinę powoduje naliczenie odpłatności za następną dobę. Opłaty za wypożyczenie sprzętu, wysokość kaucji oraz opłata za dostarczenie i odbiór sprzętu ustalone są w cenniku. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony sprzęt. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie, wpłacona kaucja może zostać zatrzymana przez wypożyczalnię. Jeżeli klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym telefonicznie lub mailowo wypożyczalnię. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji wypożyczalni. W przypadku, kiedy klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia, lub nie uzyska akceptacji wypożyczalni, to sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków i/lub cenę naprawy. Wypłacona kaucja jest automatycznie pomniejszona o wartość naprawy. Miejscem wykonania umowy wypożyczenia sprzętu jest siedziba wypożyczalni. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w Sosnowcu właściwy dla siedziby wypożyczalni. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawne. Opłatę pobiera się w momencie wypożyczania. W wypadku nie zwrócenia sprzętu do dwóch godzin po terminie naliczona będzie opłata jak za dobę wypożyczenia.

Poniżej wzór umowy wynajmu – do ściągnięcia w pdf tutaj: zobacz

UMOWA WYNAJMU MASZYN I NARZĘDZI  nr ………….

Zawarta w …………………… w dniu ………………… r., pomiędzy: ………………………………………………………………………………. zwanym dalej  Wynajmującym, a ………………………………………………………………………………. zam. w …………………………………………… przy ul. ……………………………………..………., kod …………….

NIP………………………………….... REGON ………………………………………….

zwanym w dalszej części Najemcą.

1. Wynajmujący przekazuje a Najemca przyjmuje do używania sprzęt wymieniony poniżej, będący własnością Wynajmującego, z obowiązkiem zwrotu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie:

Lp. Nazwa wynajętego sprzętu Kaucja brutto Data wynajmu Przewidywany dzień zwrotu Stawka za dobę brutto Podpis wydającego
1.
2.
3.
4.

2. Wynajmujący oświadcza, a Najemca to potwierdza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy, jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych wad.

 3. Wynajmujący oświadcza, ze otrzymał i zapoznał się z instrukcją obsługi i bezpiecznego użytkowania oraz został przeszkolony w zakresie obsługi i bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.

4. Jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy, powstałych w związku z realizacją umowy, Najemca wpłaca kaucję w łącznej wysokości …………………………. zł (słownie………………….…………………………. ………………………………………………) brutto.

5. Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu opłatę w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni najmu i stawki za jedną dobę tj. w łącznej wysokości …………………zł (słownie……………………………………………) brutto.

6. Najemca zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu, nie później niż do godziny ……… w stanie nie pogorszonym, na swój koszt; w przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostanie naliczona opłata za każdy dzień zwłoki według obowiązującego cennika.

7. Koszt transportu sprzętu obciąża Wynajmującego.

8.  Do obowiązków Najemcy należy:

  1. użytkowanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi,

  1. zabezpieczenie sprzętu przed uszkodzeniem, kradzieżą oraz zniszczeniem

  1. niezwłoczne informowanie Wynajmującego o zaistniałych awariach, nie później niż w pierwszym dniu roboczym od jej wystąpienia,

  2. nie dokonywanie żadnych samodzielnych napraw bez wiedzy i zgody Wynajmującego,

  3. nie oddawanie przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem,

  4. utrzymywanie sprzętu w dobrym stanie,

  5. pokrywanie z własnych środków kosztów materiałów eksploatacyjnych oraz napraw wynikłych na skutek niewłaściwej eksploatacji,

  6. dostarczenie na swój koszt sprzętu do Wynajmującego w celu wykonania przeglądu technicznego, w przypadku, gdy okres wypożyczenia wynosi więcej niż 14 dni.

9. Od chwili odbioru sprzętu od Wynajmującego do momentu jego zwrotu Najemca ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastacje Najemca ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania.

10. W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu, Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu równowartość jego ceny rynkowej.

11. Faktury VAT będą wystawiane na koniec każdego miesiąca oraz na koniec okresu wypożyczenia.

12. Najemca dokonuje zapłaty należności za wynajem w kasie Wynajmującego lub na rachunek bankowy.

13. Koszt transportu sprzętu obciąża Wynajmującego.

14. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

15. W sprawach nieuregulowanych w postanowieniach niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

16. Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wynajmującego.

17. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla Wynajmującego.

WYNAJMUJĄCY                                        NAJEMCA

 

ROZLICZENIE KOŃCOWE:

Czas trwania najmu :

 od dnia …………………………….r.         do dnia …………….………………r.