Regulamin wynajmu

Urządzenia wypożyczane są tylko na osobę fizyczną. Faktury VAT dla firm wystawiane są po zwrocie urządzenia .  Wypożyczając urządzenie należy wpłacić kaucję zwrotną gotówką w wysokości uzależnionej od rodzaju urządzenia lub opłacić wypożyczenie Kartą kredytową wystawioną na osobę wypożyczającą sprzęt . Osoba wypożyczająca powinna mieć ze sobą dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem.

Materiały eksploatacyjne (środki chemiczne, worki, paliwo itp.) nie wchodzą w cenę wypożyczenia!

Pełne warunki zawarte są w umowie spisywanej w trakcie wypożyczania urządzeń. Zwrotna kaucja w wysokości podanej w cenniku pobierana jest w momencie wypożyczania i zwracana po odebraniu sprawnego urządzenia.

Opłatę pobiera się w momencie wypożyczania.

W przypadku nie zwrócenia sprzętu do dwóch godzin po terminie naliczona będzie opłata jak za dobę wypożyczenia.

SPRZĘT będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością firmy P.W. Amal.

KLIENTEM wypożyczalni może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni. .

Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt oraz dokłada wszelkich starań, by poinformować go o zasadach użytkowania sprzętu, środkach chemicznych mogących być zastosowanymi w tym urządzeniu. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże dokumenty jak w warunkach wypożyczenia.

Przedstawione przez Klienta dokumenty NIE są skanowane.

Dane osobowe po zwrocie urządzenia nie są przechowywane , kopia umowy jest trwale niszczona .

Sprzęt zostanie wydany Klientowi, który wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię. Wysokość kaucji jest określana przez Wypożyczalnię i stanowi pewną wartość wypożyczanego sprzętu. Wypożyczalnia może według własnego uznania zadecydować, jaką wybrać formę zabezpieczenia, może też zaproponować inną. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Klientem (dostarczenie). Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.

Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w stanie niepogorszonym ( za wyjątkiem normalnego użytkowania) i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia. Zwrot sprzętu następuje w wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Klientem (odbiór). Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.

Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest doba. Przedłużenie wynajmu o jedną godzinę powoduje naliczenie odpłatności za następną dobę. Opłaty za wypożyczenie sprzętu, wysokość kaucji oraz opłata za dostarczenie i odbiór sprzętu ustalone są w cenniku.

W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony sprzęt. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie, wpłacona kaucja może zostać zatrzymana przez wypożyczalnię. Jeżeli klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym telefonicznie lub mailowo wypożyczalnię. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji wypożyczalni.

W przypadku, kiedy klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia, lub nie uzyska akceptacji wypożyczalni, to sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków i/lub cenę naprawy. Wypłacona kaucja jest automatycznie pomniejszona o wartość naprawy. Miejscem wykonania umowy wypożyczenia sprzętu jest siedziba wypożyczalni. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w Sosnowcu właściwy dla siedziby wypożyczalni. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawne. Opłatę pobiera się w momencie wypożyczania. W wypadku nie zwrócenia sprzętu do dwóch godzin po terminie naliczona będzie opłata jak za dobę wypożyczenia